Spis treści

 1. Polityka Prywatności
 2. Przetwarzanie danych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o.
 3. Rodzaje danych przetwarzanych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o.
 4. Cel przetwarzania danych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o.
 5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów PTI Krak-Net Sp. z o. o.
 6. Bezpieczeństwo

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Informacjami dotyczącymi danych osobowych (dostępnymi tutaj: https://krak-net.pl/dane-osobowe) oraz Polityką Cookies (dostępną tutaj: https://krak-net.pl/polityka-cookies) określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów i Aplikacji należących do PTI Krak-Net Sp. z o. o.

 

 1. Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez PTI Krak-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka 8; 30-732 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623311, NIP: 679-31-30-389, REGON: 364724150, przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych  pod numerem 11751 oraz podmioty współpracujące z  PTI Krak-Net Sp. z o. o.związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do PTI Krak-Net Sp. z o. o., oraz korzystaniem z produktów lub usług PTI Krak-Net Sp. z o. o. udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub Aplikacji, a także z zasadami korzystania z produktów i usług PTI Krak-Net Sp. z o. o udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje dostępnymi każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z produktu lub usługi.
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których PTI Krak-Net Sp. z o. o. będzie informować w Serwisach oraz Aplikacjach. Aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna w Serwisach należących do PTI Krak-Net Sp. z o. o.

 

 1. Przetwarzanie danych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji jest PTI Krak-Net Sp. z o. o. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji należy kierować bezpośrednio do PTI Krak-Net Sp. z o. o. na adres 30-732  Kraków ul płk. Stanisława Dąbka 8 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub do inspektora ochrony danych na adres iodo@krak-net.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Dane osobowe przetwarzane przez PTI Krak-Net Sp. z o. o.w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy),
 • biura księgowe
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • firmy windykacyjne,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi,
 • przewoźnicy, kurierzy
 • firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,
 • biura informacji gospodarczej,
 • firmy archiwizujące dokumenty,
 • firmy zajmujące się badaniami opinii klientów,
 • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, budowa sieci),
 • agencje marketingowe.

 

 1. Rodzaje danych przetwarzanych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o.

W trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji PTI Krak-Net Sp. z o. o. automatycznie gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisów lub Aplikacji, w tym logi systemowe zawierające:

 • datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,
 • nazwę domeny,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści oraz ruchu na poszczególnych stronach.

Korzystanie z niektórych usług dostępnych w ramach Serwisów lub Aplikacji może zostać poprzedzone procesem rejestracji i wiązać się z koniecznością podania danych osobowych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. W takim przypadku niepodanie w ramach danej rejestracji wymaganych danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisów lub Aplikacji.
Korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego w Serwisie https://krak-net.pl/ wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w celu umożliwienia PTI Krak-Net Sp. z o. o. realizacji zamówienia oraz zrealizowania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego sprzętu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu https://krak-net.pl/, zakres i zasady przetwarzania danych określone są w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi.

 

 1. Cel przetwarzania danych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o.

Dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji (opisanych w pkt 3 powyżej) mają charakter danych anonimowych i przetwarzane są w celach statystycznych i pomiarowych w celu ulepszania Serwisów, Aplikacji oraz usług w nich oferowanych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących, np.: liczby osób korzystających z Serwisów lub Aplikacji. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych, a nadanie im charakteru danych osobowych, np. poprzez połączenie z danymi osobowymi dostarczonymi PTI Krak-Net Sp. z o. o.w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji odbywa się jedynie po zaakceptowaniu odpowiedniego regulaminu oraz wyrażeniu odpowiedniej zgody przed skorzystaniem z Serwisów lub Aplikacji. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów, Aplikacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów lub Aplikacji przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane zgodnie z postanowieniami regulaminu lub szczegółowymi warunkami świadczenia danej usługi oraz po wyrażeniu odpowiednich zgód.
Dane osobowe dotyczące użytkownika Serwisu lub Aplikacji zebrane na podstawie uprzedniej zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, promocyjnej i/lub informacji handlowych drogą elektroniczną od PTI Krak-Net Sp. z o. o. mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych PTI Krak-Net Sp. z o. o. lub podmiotów współpracujących z PTI Krak-Net Sp. z o. o.

 

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów PTI Krak-Net Sp. z o. o.

PTI Krak-Net Sp. z o. o. na podstawie uprzedniej zgody klienta będzie przetwarzać dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o., w tym dane z dekodera, karty dekodującej, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Dane będą przetwarzane przez PTI Krak-Net Sp. z o. o. w związku z (i) korzystaniem z usług telewizyjnych, oraz (ii) korzystaniem z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD). Dane te przetwarzane są do czasu wycofania zgody.
PTI Krak-Net Sp. z o. o. przetwarza dane z urządzeń, którymi klient posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o. w celu poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb klienta. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy z PTI Krak-Net Sp. z o. o. W opisanych powyżej celach PTI Krak-Net Sp. z o. o. przetwarza następujące kategorie danych:

 • informacje marketingowe
 • informacje o płatnościach
 • korzystanie z serwisów internetowych
 • korzystanie z VOD
 • oglądalność kanałów tematycznych
 • parametry dekodera
 • parametry kontroli rodzicielskiej
 • parametry Multi-room
 • parametry nagrywania
 • parametry odbiornika
 • parametry oferty programowej
 • parametry połączenia internetowego
 • parametry połączenia SAT
 • parametry programu
 • parametry rekomendacji
 • parametry teletextu i EPG
 • tryb pracy dekodera

Wskazane powyżej dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez PTI Krak-Net Sp. z o. o. będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet. PTI Krak-Net Sp. z o. o. nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących klientów.

 

 1. Bezpieczeństwo

PTI Krak-Net Sp. z o. o. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisów i Aplikacji, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników.
Informacje przekazywane przez użytkowników Serwisów i Aplikacji przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa danych osobowych rekomendujemy, aby wszelkie hasła do kont przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić PTI Krak-Net Sp. z o. o. o takiej sytuacji.